Sisekontroll ja korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses

Korruptsiooni ennetamise juhis omavalitsustele

Juhend on abivahend kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele, vallavanemale või linnapeale ning valla- või linnavalitsuse liikmetele, ametnikele ja töötajatele sisekontrollisüsteemi üldiste põhimõtete kujundamiseks, et ennetada korruptsiooni. See sisaldab nõuandeid, millele sisekontroll peaks tähelepanu pöörama ja kuidas toimima. Näiteks kuidas vältida korruptsiooni või ennetada olukorda, kus ametiisik kasutab rahvamaja või muid omavalitsuse ruume eratarbeks või ametiisikuga seotud spordiklubi kasutab kooli võimlat hinnakirjaväliselt tasuta. Juhis ütleb, et tuleb arvestada, et omavalitsusele kuuluvad ruumid on osa omavalitsuse varast ja neid tuleb kasutada eesmärgipäraselt, säästlikult ja tõhusalt. Sisekontrollisüsteemi osaks oleks kehtestada omavalitsuse ruumide kasutamise kord, milles on reguleeritud, kellel ja mis tingimustel on õigus omavalitsuse ruume (sh hallatavate asutuste ruume, nt kooli aula, spordisaal, kultuurimaja saal, rahvamaja jne) kasutada ja rentida (nt kas ruume tohib kasutada vaid kohaliku omavalitsuse asutus või ka eraisikud, tasudes selle eest korra kohaselt. Mil viisil ja kes tegeleb omavalitsuse ruumide broneerimisega välistele isikutele. Tagada tuleb kõigile samaväärsetele toimijatele (nt MTÜ-d, ühingud, klubid, erakonnad, valimisliidud vms) võrdväärsed ruumide kasutamise võimalused.

Põhjalikum juhis omavalitsuse sisekontrollisüsteemi kujundamiseks on leitav siit.