Deklarantide huvide deklaratsioonide registrisse failist laadimine ja deklarandi lisamine

Deklarantide huvide deklaratsioonide registrisse (HDR) failist laadimise ja deklarandi lisamise juhend deklarantide haldurile (HDR põhimääruse § 10 ja 11)

Deklarantide haldur (põhimääruse § 9 lg 4 tähenduses) saab deklarante HDRi lisada failist laadides või ükshaaval.

1. Deklarantide failist laadimine

Deklarantide andmete failist laadimiseks tuleb luua kindla struktuuriga csv tekstifail. Tekstifaili saab lihtsalt genereerida Excelist.

Deklarantide faili loomiseks tuleb kõigepealt koostada Exceli tabel, mille sisu on veergude kaupa järgnev:

 1. Deklarandi isikukood
 2. Tööandja registri kood (tööandjana käsitletakse asutust, milles või mille heaks deklarant töötab)
 3. Ametikoha nimetus (positsioon, millega kaasneb deklareerimise kohustus)
 4. Deklarandi e-posti aadress
 5. Kohustuse alguse kuupäev

Veerupealkirju faili ei lisata!

 • Näide Excelist:
47709220284 70000272 Peaspetsialist @email 31.01.2014
37607160302 Notar @email 31.01.2014

Kui Exceli fail on koostatud, siis tuleb see salvestada failitüübina (Save as-> Save as type) „CSV Comma delimited“ ning tulemuseks on csv tekstifail.

 • Eelmine näide Excelist genereeritud csv failina:

47709220284;70000272;Peaspetsialist;@email;31.01.2014

37607160302;;notar;@email;31.01.2014

Veergude eraldajaks on tekstifailis semikoolon „ ; “, mistõttu faili sisu tekstis semikooloneid sisalduda ei tohi.

Deklareerimiskohustusega isik kantakse deklarandina registrisse ka juhul, kui ta on parasjagu puhkusel, sh lapsehoolduspuhkusel. Registrisse kantakse isik, kes oli deklareerimiskohustusega ametikohal 1.01.2014 seisuga või hiljem, isegi kui ta on ametikohalt seejärel lahkunud (ametikohalt lahkumise andmeid saab sisse kanda ükshaaval). Seevastu isikut, kes küll 2014. aastal oli deklareerimiskohustusega ametikohal, kuid on surnud, ei pea registrisse kandma.

Kui üks füüsiline isik on deklarant mitme kohustuse alusel (seda ka juhul, kui pädev asutus on üks), tuleb iga kohustuse alusel deklarandi andmed HDR-i kanda eraldi, sest ametikohalt lahkumise aeg, kohustuse algus ja lõpp on eeldatavalt erinevad.

Kõigi kohtunike ametikohaks märgitakse „kohtunik“ (mitte nt „Riigikohtu liige“ või „maakohtu esimees“) ja kõigi Riigikogu liikmete puhul „Riigikogu liige“ (mitte nt „Riigikogu aseesimees“).

Kui deklarantide haldur on teadlik, et deklarandil ei ole muud sobivat e-posti aadressi, märgitakse e-posti aadressiks „@email“, kus x on deklarandi isikukood.

Kohustuse alguse kuupäev ei tohi olla varasem kui 31.01.2014. HDRi kasutamisele võtmise algushetkel kehtiva kohustusega deklarantide kohustuse alguskuupäevaks (mis tegelikkuses on varasem kui 31.01.2014) peab märkima 31.01.2014.

Kui deklarant on olnud ametikohal jaanuaris 2014, kuid lahkunud ametikohalt 31.01.2014 või varem, tuleb kohustuse alguskuupäevaks kanda 31.01.2014 ja ametikohalt lahkumise kuupäevaks (seda saab teha ükshaaval) 01.02.2014.

HDR-i ei kanta ametiisikuid, kes on ametikohalt lahkunud enne 1.01.2014 (sh 2013. aastal seoses volikogude valimistega volikogust lahkunud liikmeid või 2013. aastal oma volitused maha pannud linna- või vallavalitsuse liikmeid). 2013. aastal kehtivuse lõpetanud korruptsioonivastase seaduse mõju majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise, kogumise jne osas lõppes 31.12.2013.

Kui deklarandil puudub tööandja (eelpool selgitatud tähenduses), siis faili teine (tööandja registri kood) veerg jääb tühjaks. Ülejäänud veergude täitmine on kohustuslik.

Tööandja andmete registrisse kandmise eesmärk on lihtsustada päringuid. Nagu selgitatud, ei kattu HDR-i tähenduses „tööandja“ töö- või maksuõiguse samasuguse terminiga. Volikogu liikmete puhul on soovitatav märkida tööandjaks volikogu kantselei (kui see on olemas ja asutuste registrisse kantud) või jätta veerg tühjaks. Keelatud ei ole ka linna- või vallavalitsuse märkimine volikogu liikme tööandjaks, kui volikogu kantseleid eraldi asutusena ei ole. Volikogu liikme tööandjaks ei märgita asutust või isikut, kus ta töötab või tegutseb lisaks volikogu liikmeks olemisele (selle märgib deklarant ise kõrvaltegevusena deklaratsiooni). Deklareerimiskohustusega hallatava asutuse juhi korral võib tööandjana märkida nii hallatava asutuse kui ka haldava asutuse.

Kui deklarantide failis on ametikohti, mis sisaldavad tähti „š“ või „ž“, peab korrektsete tähtedega ametinimetuse andmebaasi laadimiseks csv fail olema UTF-8 kodeeringus. Selleks tuleb csv fail avada programmiga Notepad++ (mille saab alla laadida lehelt http://notepad-plus-plus.org/) ja valida Encoding menüüpunktist Convert to UTF-8 ning salvestada.

Deklarantide faili saab laada kasutaja, kellel on HDR pädevas asutuses pädeva asutuse deklarantide haldur. Volituste lisamist vt juhendist „Huvide deklaratsioonide registri (HDR) volitused/õigused ja HDRile juurdepääsu saamise juhend “.

Vastava volitusega isik saab avada menüüpunkti Huvide deklaratsioonid-> Deklarantide haldamine.

Pilt 1.1

Ekraanivormil „Deklarantide otsing“ tuleb vajutada nuppu „Lisa deklarant failist“. Avaneb ekraanivorm „Deklarantide faili laadimine andmebaasi“.

Pilt 1.2

Vajutades nuppu „Choose File“, saab valida deklarantide andmetega faili, mida soovitakse andmebaasi laadida:

Pilt 1.3

Kasutaja valib soovitud faili, vajutab „Open“ ning seejärel kuvatakse valitud faili nimi ekraanivormil „Deklarantide faili laadimine andmebaasi“ nupu „Choose file“ kõrval:

Pilt 1.4

Faili laadimiseks tuleb vajutada nuppu „Töötle fail“.

Kui failis on nt kaheksa rida ja kolm neist erinevate probleemidega, mistõttu ei saa kolme deklaranti laadida, siis kuvatakse järgmised teated:

Pilt 1.5

Kasutaja otsib kuvatud veateate järgi probleemsed andmed ja parandab need. Seejärel laadib kasutaja kogu faili uuesti, kuna programm tuvastab, millised deklarandid õnnestus eelmisel korral laadida ning duplikaate ei tekita.

Laadimise järel kuvatakse teated:

Pilt 1.6

Seega kolm eelmisel laadimisel vigaste andmetega deklaranti laaditi viimasel korral (peale andmete parandamist csv failis) edukalt ning 5 varem laaditud deklarandi kohta tuvastati, et tegemist on juba laaditud deklarantidega ning duplikaate ei tekitatud.

Failist laadimise veajuhtumeid on rohkem, kui siin näites eelnevalt toodud 3 erinevat viga, kuid veateate järgi on vea põhjus selgelt välja kirjutatud.

Failist laaditud deklarantide andmeid saab soovi korral kontrollida, kui teostada otsing ekraanivormil „Deklarantide otsing“ ning klõpsata deklarandi andmete vaatamiseks ja muutmiseks leitud deklarandi isikukoodil. Vajadusel saab failist edukalt laaditud deklarandi andmeid ekraanivormil parandada.

Kui deklarantide haldur on deklarantide andmed HDR-i kandnud, tuleks veenduda, et deklarandiga on seotud õige kontrollimise pädevus („ainult superkontroll lubatud“). Vaikimisi on kontrollimise pädevus Ei, mis tähendab, et pädev asutus on ise deklaratsiooni kontrollija. Korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide puhul peab kontrollimise pädevuse väärtus olema Jah, mis võimaldab Riigikogu erikomisjoni ainupädevust viidatud punktis nimetatud deklarantide suhtes teostada. Seega tuleb deklarantide halduril nende deklarantide korral muuta kontrollimise pädevust, avades iga deklarandi andmed eraldi (kohtunike ja Riigikogu liikmete korral tuleb ühendust võtta Justiitsministeeriumiga, et registri töötleja saaks kontrollimise pädevuse automatiseeritult korrigeerida).

2. Deklarandi lisamine

Deklarante saab ka ükshaaval lisada isik, kelle pädeva asutuse deklarantide halduri volitus on registrisse kantud. Volituste lisamist vt juhendist „Huvide deklaratsioonide registri (HDR) volitused/õigused ja HDRile juurdepääsu saamise juhend “.

Vastava volitusega isik saab avada menüüpunkti Huvide deklaratsioonid-> Deklarantide haldamine.

Pilt 2.1

Avaneb ekraanivorm „Deklarantide otsing“

Pilt 2.2

Deklarandi lisamiseks tuleb kõigepealt leida isik, kellele on vaja deklareerimise kohustus lisada. Isiku otsimiseks on kaks võimalust:

 1. Teades isikukoodi, tuleb see sisestada väljale „Isikukood“ ning seejärel vajutada nuppu „Vali isik“.

Pilt 2.3

Leitud isiku andmed kuvatakse väljal „Valitud isik“:

Pilt 2.4

Kui seejärel vajutada nuppu „Otsi“, siis leitakse isiku ametikohad, kui see isik on varem deklarandina registreeritud.

 1. Teine võimalus isiku otsimiseks on isikukoodi sisestamata vajutada nuppu „Vali isik“

Pilt 2.5

Avaneb kliendi otsinguvorm, millelt saab isikut otsida sisestades eesnime, perekonnanime ja/või isikukoodi ja vajutades „Otsi“:

Pilt 2.6

Vormi allosas „Leitud isikud“ kuvatakse otsingutulemusena leitud isikud ning otsitava isiku valimiseks peab vajutama rea ees olevat linki „Vali“ (vt Pilt 6). Kuvatakse Deklarantide otsingu ekraanivorm koos leitud isiku andmetega (vt pilt 4).

Kontrollimaks, kas isik on juba varem deklarandina registreeritud, tuleb peale isiku leidmist vajutada Deklarantide otsinguvormil nuppu „Otsi“. Kui isik on juba varem deklarandina registreeritud, kuvatakse isiku andmed ekraanivormi allosas „Leitud isikud, kellele registreeritud vähemalt üks ametikoht“ (vt pilt 5). Antud näite puhul ei ole isikut varem deklarandina registreeritud.

Deklarandiks registreerimiseks tuleb peale isiku leidmist vajutada ekraanivormil „Deklarandi otsing“ nuppu „Lisa isikule uus ametikoht“. Vastavalt põhimääruse § 10 lõikele 2 käsitatkse ametikohana positsiooni, millega kaasneb deklareerimise kohustus.

Pilt 2.7

Avaneb ekraanivorm „Deklarandi lisamine“ (Vt pilt 8). Vaikimisi on deklarandi tööandjaks kuvatud kasutaja pädev asutus. Kui lisataval deklarandil ei ole tööandjat, tuleb vajutada nuppu „Eemalda tööandja“. Kui lisataval deklarandil on muu tööandja, kui ekraanivormil kuvatud, siis tuleb vajutada nuppu „Vali tööandja“.

Pilt 2.8

„Vali tööandja“ nupuvajutusel avaneb kliendi otsinguvorm (vt pilt 2.6), millel saab nime ja/või registrikoodi järgi otsida tööandja.

Pilt 2.9

Vajutades otsinguvormi „Leitud isikud“ osas tööandja rea ees olevat linki „Vali“ kuvatakse isik ekraanivormil „Deklarandi lisamine“ väljal „Tööandja asutus“:

Pilt 2.10

Seejärel sisestab kasutaja deklarandi andmed:

 • Ametikoht (kui deklarant töötab sama tööandja juures samal ajavahemikul mitmel ametikohal, siis sisestatakse ametinimetused järjest samale väljale, eraldades need komadega)
 • E-posti aadress
 • Ainult superkontroll (deklarandi deklaratsiooni kontrollimise ainupädevus on Riigikogu erikomisjonil) lubatud. Vvaikimisi on selle välja väärtus „Ei“. Kõigi korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide puhul tuleb välja väärtuseks märkida „Jah“. Need deklarandid on: Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, abiminister, ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor.
 • Kohustuse algus (kohustuse algust saab vajadusel ka tagantjärgi sisestada, kuid ainult nii, et kohustuse algus + 4 kuud on käesolev aasta, st kui on 2015. aasta jaanuar, siis saab tagantjärgi sisestada kohustuse algust 01.09.2014 , kuid ei saa nt 30.08.2014)

Peale andmete salvestamist tuleb vajutada ekraanivormil „Deklarandi lisamine“ nuppu „Salvesta“. Kui andmed on ei ole sisestatud korrektselt, siis kuvatakse veateade (nt „Palun täitke kõik kohustuslikud lahtrid“, „Vigane e-posti aadress“, „Kuupäev peab olema vormingus pp.kk.aaaa“) ja salvestamist ei teostata. Kasutaja peab parandama andmed ja vajutama uuesti „Salvesta“. Kui andmed on sisestatud korrektselt kuvatakse ekraanivorm „Deklarant“:

Pilt 2.11

Ekraanivormi pealkirja järel kuvatakse deklarandi andmed. Ekraanivormil näidatakse ametikoha andmed („Ametikohad“) ning osas „Huvide deklaratsiooni esitamise kohustus“ kohustuse alguse järgi arvutatud deklaratsiooni esitamise tähtaega (esimese deklaratsiooni esitamise tähtaeg on kohustuse algus + 4 kuud). Kohustuse alguse kuupäev ei või olla varasem kui 31.01.2014.

Kui isikul on varem ametikoht HD registrisse sisestatud, siis saab uue ametikoha lisada ka „Deklarant“ ekraanivormilt. Selleks tuleb leida otsinguga isik (vt punkt 2.2) ning klõpsates isikukoodil avada ekraanile vorm „Deklarant“. Avaneval ekraanivormil on andmed, millise pädeva asutuse alt, millised tööandjad ja ametid on isikule lisatud. Uue ametikoha saab lisada nupust „Lisa“.

Pilt 2.12

Avaneb ekraanivorm „Deklarandi lisamine“ (vt pilt 2.8). Deklarandi lisamine jätkub nagu kirjeldatud punktis 2.3 alates pilt 2.8-st.

Küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti infotelefonile 880 0815 või meiliaadressile [email protected]