PRAKTILIST

Lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine on osa demokraatlikust otsustamisprotsessist. Selleks et lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine oleks läbipaistev ja kõigile arusaadav, tuleb ametiisikutel juhinduda lobistidega suhtlemise heast tavast.

Lobitöö on lobisti otsene või kaudne struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega (avalike teenistujate, poliitiliste otsuste tegijate või nende esindajatega), et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta oma huve. Lobitöö ei ole kodanike suhtlus ametiisikutega isiklike küsimuste lahendamiseks, kui kohtumine ei puuduta kodaniku ärihuve. Lobitööks ei loeta riigi täidesaatva võimu esindajate omavahelist suhtlemist, suhtlemist riigikogu liikmetega või kohalike omavalitsuse esindajatega.

Poliitikaotsuste hulka loetakse käesolevas tavas näiteks õigusaktid ja nende eelnõud, strateegilised dokumendid (suunad, strateegiad, kontseptsioonid, programmid, tegevuskavad jms) ning muud valdkonna poliitikaotsused.

Lobist (sh huvikaitsja) on füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb lobitöö raames huvide eest seismisega, olgu tegemist era-, avalike või mõne ühiskonnagrupi huvidega, tasu eest või tasuta. Näiteks võivad olla lobistiks:

 • advokaadid, konsultandid, avalikkussuhete spetsialistid jne
 • kaubandus- ja tööstuskojad
 • eriala- ja ettevõtete liidud
 • ametiühingud
 • vaba- ja huvikaitseühendused
 • teised avalikku elu mõjutavaid huvisid esindavad organisatsioonid, ühendused ja isikud

Lobistina ei käsitata ametiisikuid, avalikke teenistujaid, diplomaate ja erakondi oma tööülesannete raames.

Seotud isik võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik, kelle loetelu on toodud korruptsioonivastase seaduse §-s 7 ning laieneb ka neile, kes muul moel ametiisikut mõjutavad või kellest vastastikku sõltuvuses ollakse.

Lobistidega suhtlemise hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele (edaspidi: ametiisik).

 1. Ametiisik lähtub poliitikaotsuste kavandamisel ja rakendamisel võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetest. Läbipaistvus hõlmab avaliku võimu avatust, kommunikatsiooni ja vastutavust ning eeldab informatsiooni asutuse tegevuste, protsesside, reeglite ja plaanide kohta
 2. Ametiisik või temaga seotud isik ei võta vastu või küsi kingitusi ega muid hüvesid lobistilt, kellega tal on kokkupuude ametikohustuste tõttu, samuti tema esindatavalt, v.a tavapärased viisakusavaldused. Asutusele mõeldud kingitused võetakse arvele vastavalt kehtivale korrale.
 3. Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või tema esindatava huvides, hoidub ta aasta jooksul toimingutest ja otsustest antud lobisti või tema esindatava suhtes.
 4. Ametiisik ei astu ametis olles lepingulistesse suhetesse sellise lobistiga või tema esindatavaga, kellega ta ametialaselt vahetult kokku puutub ning kes teda mõjutab.
 5. Ametiisik hoidub ametist lahkudes aasta jooksul minemast tööle selle lobisti või tema esindatava heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles vahetult otsuse tegi, millega kaasneb eelis või soodustus üksnes lobistile või tema esindatavale.
 6. Ametiisik hoidub vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes.
 7. Ametiisik teavitab avalikkust mitte harvemini kui kord kvartalis asutuse veebilehel sellisest kohtumisest huvirühmade ja lobistidega, mis toimub tema ametitegevuse (ametlike kohtumiste) raames.

7.1. Avaldada tuleb järgmine teave:

 • kohtumise teema
 • lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon
 • ametiisiku nimi
 • kohtumise kuupäev

7.2. Ametiisik ei pea teavitama osalemisest avalikel üritustel, kui info selle kohta on juba avalikkusele kättesaadav.

7.3. Teave kohtumiste või suhtlemiste kohta avaldatakse veebilehel kuni vajaduse möödumiseni.

7.4. Avalikustamata tuleb jätta teave, mille avalikustamine on seadusega keelatud, sealhulgas teave, mis kahjustaks riigi välissuhtlemist või ohustaks riigi julgeolekut

8. Ametiisik, kellele kohaldub käesolev tava, tutvub ametisse astudes käesoleva tavaga.

9. Asutuse juht tagab käesoleva tava rakendamise ning järelevalvemeetmete toimimise oma ametiasutuses.