Juhised ettevõtetele korruptsiooniriskide maandamiseks

1. Äriühingute nõukogu ja juhatuse liikmete teadlikkuse tõstmiseks huvide konfliktist ja korruptsiooni vältimiseks läbivad nad (avalikele) äriühingutele suunatud korruptsiooni e-koolituse.

2. Äriühingute juhtide ja teiste töötajate teadlikkuse tõstmiseks huvide konfliktist ja korruptsiooni vältimiseks viiakse läbi perioodilisi korruptsiooni/eetika/huvide konflikti teemalisi koolitusi ning tõusetunud juhtumite arutelusid. Nende põhjal on võimalik anda kirjalikke toimimisjuhiseid, arvestades ka äriühingu geograafilist haaret (tegutsemist nt kõrge korruptsioonitasemega riikides). Äriühingu korruptsiooni ennetamise ja huvide konflikti vältimise juhised kinnitatakse nõukogu poolt. Proovi ka juhtumipõhist testi müüdimurdja.

3. Äriühingus määratakse töötaja, kelle ülesandeks on mh äriühingu töötajate nõustamine eetika ja huvide konflikti küsimustes ning korruptsiooni vältimise ja eetikaalase taristu kujundamine äriühingus. Eraldi töötaja ei ole vajalik väiksemate äriühingute puhul, küll on võimalik näiteks luua/ühendada vastavuskontrolli ametikoht eetikanõuniku ülesannetega suuremates äriühingutes. (Vastavuskontrolli töötajal on eetikanõunikuga võrreldes laiema ampluaaga ja sisaldab nt ka rahapesu, konkurentsi jms teemasid.)

4. Korruptsiooniohtlike olukordade tuvastamiseks ning teadvustamiseks hinnatakse äriühingutes perioodiliselt korruptsiooniriske ja kaardistatakse protsessid[, mis on kõige korruptsiooniohtlikumad ning pakutakse lahendused ning tehakse sellest ülevaade äriühingu nõukogule. Selleks on hea kasutada praktilist korruptsiooni ennetamise käsiraamatut erasektorile. Riskihindamiseks on võimalik kasutada näiteks ingliskeelset abimaterjali. ÜRO riskihindamise juhised.

5. Konkreetsete juhtumite ja tehingute puhul korruptsiooniohu ennetamiseks ja huvide konflikti tuvastamiseks kontrollitakse äriühingutes ärihuvide ja seotud isikute vahelisi võimalikke tehinguid ning tehakse sellest ülevaade nõukogule.

6. Äriühing osaleb vastustundliku ettevõtluse hindamises, et olla Eestis eeskujuks ülejäänud ärisektorile sooviga panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus seda nõuab. (Riigi äriühingutest osalevad edukalt juba nt Tallinna Vesi, Eesti Energia, Tallinna Lennujaam).

7. Altkäemaksu vastase võimekuse kujundamiseks võtab äriühing, millel on arvestatav rahvusvaheliste tehingute maht, kasutusele Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni avaldatud ISO 37001 standardi altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi (anti-bribery management system) kohta.

8. Äriühing eelistab hangetel neid tehingupartnereid, kes on deklareerinud aususe põhimõtteid, nt kel on eetikakoodeks; kes on ühinenud vastava ISO standardiga; lasknud end hinnata VEF poolt vms.