Huvide deklareerimine

Korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 3 kohaselt peavad riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, nende asutatud sihtasutus ja konkurentsiseaduse tähenduses avalik ettevõtja tagama nende nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ning kohustustest kinnipidamise kontrolli.

Huvide deklareerimisel saab eristada kahte suuremat lähenemist: üldine huvide deklareerimine ja ad hoc huvide deklareerimine. Esimene hõlmab suuremat hulka ametiisikuid, kellele kaasneb seadusest tulenev kohustus ennetavalt oma huvid deklareerida. Teine hõlmab deklaratsiooni esitamist vahetult enne mingit otsust, näiteks hankekomisjoni liige deklareerib oma võimalikud huvid ja seosed hankes osalevate ettevõtete või mittetulundusühendustega ka juhul, kui formaalset taandamise alust pole.