Huvide konflikt

Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist. Ametiisikul või tema lähedasel on isiklik huvi otsuses või toimingus, mida ta ise peab tegema või mida ta saab mõjutada. Eestis nimetatakse seda toimingupiirangu rikkumiseks. Tehingutes iseendaga on adressaadiks või teiseks osaliseks ametiisik ise või temaga seotud isik.

Huvide konflikt ise tegelikult ei ole korruptsioonivorm, vaid tegemist on olukorraga, mis võib viia korruptsioonini. Huvide konflikti või selle riski vähendamiseks või maandamiseks kasutatakse reeglina taandamist.

Peamised huvide konflikti valdkonda reguleerivad õigusaktid on korruptsioonivastane seadus (KVS), avaliku teenistuse seadus (ATS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS). Mõningate ametikohtade puhul tuleb arvestada ka eriseadustega, näiteks politseiametnikud (politsei- ja piirivalve seadus), prokurörid (prokuratuuriseadus), kohtunikud (kohtute seadus), valitsuse liikmed (Vabariigi Valitsuse seadus) jne.

Onupojapoliitikaga on tegu juhul, kui eelistatakse, näiteks tööle võetakse oma lähisugulasi ja –hõimlasi. Siia alla liigituvad ka juhtumid, kui inimene saab tööle mitte oma võimete, vaid parteilise kuuluvuse alusel. Probleemiks võib saada näiteks omavalitsuse väiksus - on keeruline leida töökohtadele inimesi, kes omavahel seotud poleks. Juriidiliselt võib olla tegemist toimingupiirangu rikkumisega, kui tehing või toiming tehakse seotud isikuga.

Vallavanem eelistab hallatava asutuse juhi valikul oma onupoega, kes "võidab konkursi".

Revolving doors ehk "pöörduks" viitab inimeste liikumisele riigiametite ja sama sektori töökohtade vahel era- või vabatahtlikus sektoris mõlemas suunas. Pöörduste efekt on huvide konflikti vorm, mis kaasneb töökoha vahetusega, kus eelmisel töökohal saadud info, võrgustikud jne mõjutavad tuntavalt järgmist ning võib tipneda nn regulatiivse hõivamisega. Regulatiivne hõivamine on olukord, kui riigi seadused luuakse kindla huvirühma huvides ja nende juhtimisel. Pöörduste efekt võib olla nii avalikust sektorist erasektorisse liikudes kui vastupidi.

Pöörduste efektiga kaasneva riski maandamiseks kasutatakse nn maha jahtumise perioode, mis erinevate riikide praktika kohaselt ulatuvad reeglina poolest aastast kuni paari aastani.

Ametnik ei või avaliku teenistuse seaduse järgi ühe aasta jooksul saada osanikuks või juhtumis- v kontrollorgani liikmeks sellises ettevõttes, kelle üle ta viimase aasta jooksul teostas vahetult või püsivalt järelevalvet. Erandjuhul võib kohaliku omavalitsuse üksuse suurust, ametikohtade eripära või esitatavatele nõuetele vastavate isikute vähesust arvestades anda loa ametisse nimetamise õigust omav isik. Erandlik luba antakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. NB! Piirang puudutab vaid ametnikke ning vaid juhtumeid, kus järelevalvet teostati vahetult ja püsivalt (st et ei ole suvaline ühekordne järelevalvetoiming, vaid süsteemne tegevus).

Samuti sisaldab valitsuses heakskiidetud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele piiranguid kõrgetele ametiisikutele teha otsuseid ja toiminguid oma eelmise tööandja suhtes, kui ta on töötanud lobistina. Samuti on ametiisikutel keeld minna tööle lobisti juurde, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles vahetult otsuse tegi, millega kaasneb eelis või soodustus üksnes lobistile või tema esindatavale.

Lisaks on vabariigi valitsuse seaduses säte, mille kohaselt valitsuse liige ei tohi volituste lõppemisele järgneva kuue kuu jooksul tegutseda juhtimis- või kontrollorgani liikmena sellises eraõiguslikus juriidilises isikus, mis kuulub tema juhitud ministeeriumi valitsemisalasse, kui minister on oma ametiaja jooksul langetanud selle juriidilise isiku tegevust puudutavaid olulise mõjuga otsuseid või kui juriidilisel isikul on lepingulised suhted tema juhitud ministeeriumiga.

Parlamendiliige, kes mängib juhtivat rolli ravikindlustuse seaduse väljatöötamisel, mis toob ravimitootjale kasulikke muudatusi, saab ettepaneku asuda ravimeid tootvasse firmasse tööle kõrge palgaga.

Ametiisik, kes tegi avaliku sektoris järelevalvet ettevõtte üle, asub pärast avaliku sektori töökohalt lahkumist sinna tööle, kusjuures järelevalvet tehes teadis ta juba töökohavahetusest ette.