Ametiseisundi korruptiivne kasutamine

Ametiseisundi korruptiivne kasutamine on see, kui ametiisikul on pädevus vastavat liiki tegu teha, kuid ta kas jätab kohustuse täitmata, ületab oma pädevust või kasutab seda diskretsioonireegleid rikkudes.

Korruptsioonivastane seadus kohustab ametiisikut kasutama ametiseisundit, avalikku vahendit, mõju ja siseteavet heaperemehelikult. Korruptsioon tekib siis, kui neid kohustusi eiratakse ametikohustusi rikkudes ning luuakse avaliku huvide seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu eelis.

Kohustuste eiramiseks saab pidada juhtumeid, kus ametiisik (a) rikub oma ametikohustusi, näiteks ametijuhendit või seadust, ning (b) loob oma tegevusega kellelegi põhjendamatu eelise, näiteks saab keegi kasutada teenust, mis on teistele inimestele kättesaamatu.

Nende kohustuste rikkumine on väärteona karistatav 300 trahviühiku ehk 1200 euroga. Väärteoks muutuvad need teod siis, kui tegevus on omakasuline ehk ametiisik tegutseb iseenda või kolmanda isiku huvides.

Tolliametnik rikub seadust, ning loob oma tegevusega iseendale põhjendamatu eelise.

Ehitusnõunik rikub seadust, ning loob naabrile põhjendamatu eelise.

Inspektor rikub seadust ning loob oma väimehele põhjendamatu eelise.