Rahvusvaheline töö

GRECO

GRECO ehk Group of States Against Corruption (ingl. k.) / Groupe d’Etats contre la corruption (pr. k.) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks.

Euroopa Nõukogu on välja töötanud kaks korruptsioonivastast konventsiooni, mis on ka mõõdupuuks riikidele soovituste tegemisel:

  1. Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon (Eesti ratifitseeris 06.12.2001)
  2. Korruptsiooni tsiviilõiguslike aspektide konventsioon (08.12.2000).

Eestit esindab GRECO-s Justiitsministeerium. Hindamisvoore on seni olnud viis, kus keskendutakse erinevatele teemadele. Hindamisvoorud I-V on Eesti jaoks edukalt lõppenud. VI hindamisvoorus, mis algab 2025. aastal, hinnatakse korruptsioonivastast tegevust kohalikes omavalitsustes. Eesti on VI hindamisvoorus üheks esimeseks hinnatavaks riigiks ning hindamine viiakse läbi 2025. aastal.

V hindamine (korruptsiooni ennetamine ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike seas)

IV hindamine (korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas)

III hindamine (korruptsiooni kriminaliseerimine, erakondade rahastamise läbipaistvus)

II hindamine (korruptiivne tulu, avalik haldus, juriidiliste isikute vastutus)

I hindamine (korruptsiooni ennetuse ja tõkestamisega tegelevad institutsioonid, menetlus)

OECD

OECD altkäemaksu vastane töögrupp – Working Group on Bribery (ingl. k.) liidab riike, kes on ühinenud või ühinemas OECD rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooniga (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), Eesti ratifitseeris selle konventsiooni 21.01.2009. OECD keskendub ennekõike välisriikide ametiisikutele altkäemaksu maksmise ennetamisele ning kui edukalt riigid rahvusvahelisi altkäemaksu juhtumeid menetlevad.

Riikide vastavuse hindamine konventsioonile toimub sarnaselt GRECO-ga vastastikuse hindamise põhimõttel, kus üks liikmesriik hindab teist. Hindamise jaoks peab liikmesriik vastama küsimustikule, mille järel hindajad ning OECD sekretariaadi esindajad külastavad riiki. Seejärel koostatakse aruanne ning antakse soovitused konventsiooni paremaks rakendamiseks.

Eestit esindab OECD altkäemaksuvastases töörühmas Justiitsministeerium. Hindamisvoore on seni olnud kolm ning varsti on algamas neljas hindamistsükkel.

Eesti hindamisaruanded leiab siit.

UNCAC

UNCAC on ÜRO korruptsioonivastane konventsioon ning konventsioonile vastavuse hindamine. Eesti on selle raames läbinud kaks hindamistsüklit.

Hindamisaruanded