Kes peavad esitama deklaratsiooni?

Huvide deklaratsiooni esitajad jagunevad kaheks 1. ametiisikud, kes on nimetatud korruptsioonivastases seaduses või 2. kellele asutuse juht on sellise kohustuse määranud.

Kohustust ei kehtestata julgeolekuasutuse ametiisikule ja muu valitsusasutuse struktuuriüksuse ametiisikule, kui struktuuriüksuse koosseis on riigisaladus. Julgeolekuasutuse või muu valitsusasutuse, mille struktuuriüksuse koosseis on riigisaladus, juht võib nõuda deklaratsioonis nõutavate andmete esitamist asutuse sisekontrolli meetmena.

Deklaratsiooni peavad esitama korruptsioonivastase seaduse §-s 13 nimetatud kõrgemaid kohaliku ja riigivõimu kandjaid, sh põhiseaduslike institutsioonide pädevuse kandjaid, riigi tasandi poliitilisi otsustajaid, täidesaatva riigivõimu asutuste juhte:

Riigi tasandi ametiisikud, kes deklaratsiooni peavad esitama, on president, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, abiminister, ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor;

Kohaliku tasandi ametiisikud, kes peavad deklaratsiooni esitama, on kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

 • Kohtu ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohtu esimees;
 • Riigikogu Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Riigikogu Kantselei direktor;
 • Vabariigi Presidendi Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Vabariigi Presidendi Kantselei direktor;
 • Riigikontrolli ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud riigikontrolör;
 • Õiguskantsleri Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud õiguskantsler;
 • Eesti Panga ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Eesti Panga president;
 • Valitsusasutuse ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud valitsusasutuse juht või ministeeriumi kantsler;
 • Valitsusasutuse hallatava asutuse või muu valitsusasutuse valitsemisalasse kuuluva riiki esindava asutuse ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud asutust haldava või selle üle järelevalvet teostava valitsusasutuse juht või ministeeriumi kantsler;
 • Valla või linna ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu;
 • Avalik-õigusliku juriidilise isiku ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud avalik-õigusliku juriidilise isiku üle järelevalvet teostav minister või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
 • Konkurentsiseaduse tähenduses avaliku ettevõtja juhtorgani liige, kui sellise kohustuse on kehtestanud ettevõtjas riigi valitseva mõju korral seda teostav minister, kohaliku omavalitsuse valitseva mõju korral selle omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku valitseva mõju korral selle isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
 • Riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud sihtasutuse juhtorgani liige, kui sellise kohustuse on kehtestanud riigi õigusi teostav minister, kohaliku omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
 • Isik, kellele on seadusega või halduslepinguga delegeeritud avaliku ülesande täitmise korral otsuse või toimingu tegemise pädevus, kui sellise kohustuse on kehtestanud isiku üle järelevalvet teostav minister, kohaliku omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ.