Korruptsiooni riskide hindamine

Iga asutus peab rakendama asjakohaseid meetmeid, et vähendada huvide konflikti ja korruptsiooni esinemine riski. Selleks tuleb kindlaks teha oma korruptsioonitundlikud ehk kõrgema riskitasemega tegevused, teenused ja ametikohad ning rakendada meetmeid korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamiseks.

Asutuste vastutusvaldkonnad ja juhtimise küpsusastmed on tänapäeval väga erinevad ning seega ei ole mõistlik kõikidele asutustele kehtestada ühtseid reegleid. Igal asutusel on talle omased korruptsiooniohtlikud valdkonnad (nt värbamine, hanked, toetused, load ja litsentsid, järelevalve) ning ohtude kaardistamisel ja meetmete rakendamisel tuleb lähtuda nendest. Selleks, et korruptsiooni ja huvide konflikti riske teadlikult hinnata saab kasutada siit kättesaadavat abimaterjali.