"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 23.03.2023
Näiteks 23.03.2023
18.03.2013 Uue korruptsioonivastase seaduse koolitus

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustuva korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni avalikku ülesannet täitvate asutuste vastutavatele isikutele. Uus seadus muudab arvestatavalt senikehtinud korruptsiooniennetuse vahendite regulatsiooni, eeskätt muutub oluliselt ametiisiku kui KVS keskse adressaadi mõiste, samuti muutuvad seotud isikute, korruptiivse tulu, ametiseisundi korruptiivsete kuritarvituste, tegevus- ja toimingupiirangute ning korruptsioonijuhtumist teavitamise sätted.

14.02.2013 Koostatakse uut korruptsioonivastast strateegiat aastateks 2013-2020

Korruptsioonivastase strateegia eesmärgiks on korruptsiooni ennetamine läbi:

  1. läbipaistvuse suurendamise erinevates valdkondades ja sektorites. Nendeks valdkondadeks ja sektoriteks on eelkõige tervishoid, haridus, poliitika (täpsemalt: poliitiline otsustusprotsess) ja mtü-d, kohalike omavalitsuste otsustusprotsess ning veel võimalikud avaliku sektori valdkonnad.
  2. korruptsioonialase teadlikkuse tõstmise ning huvide konflikti ennetamise nii nimetatud sektorites, avalikus sektoris kui ka ettevõtjate hulgas ning ühiskonnas laiemalt.
  3. uurimisasutuste uurimissuutlikkuse arendamise.
08.01.2013 GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks parlamendis ja õiguskaitses

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühendus GRECO hindas Eesti korruptsioonivastase tegevuse õigusliku raamistiku heaks ja andis täpsemaid soovitusi korruptsiooni ennetamiseks parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride seas.

31.05.2011 Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida

Justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi koostöös on valminud huvide konflikti vältimise käsiraamat, mille eesmärgiks on aidata nii ametnikel kui nendega suhtlevatel inimestel ära tunda võimalikke huvide konflikti olukordi ja anda soovitusi nende lahendamiseks.

28.04.2011 Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta aruande

Vabariigi Valitsus kiitis korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 heaks 2008. aastal. Strateegia koosneb kaheksast eesmärgist. Strateegia aruanne annab ülevaate 2010. aasta olulisematest tegevustest ning hindab tegevuste edukust.

05.04.2011 Ühingu Korruptsioonivaba Eesti seminar ettevõtjatele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid ettevõtjate koolitusseminarile, mille teemaks on ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine. Koolitus toimub 15. aprillil kell 9.30-13.00 Tallinnas, Olümpia hotelli konverentsikeskuses, Liivalaia 33.

22.03.2011 Toimus ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Riigihanked on olnud teema, mis valmistab peavalu nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile. Ühelt poolt tuleb järgida rangeid menetlusreegleid, et asjaajamine oleks läbipaistev ja aus, ent teisalt võivad samad reeglid tekitada ka tahtmist neist mööda hiilida. Kas probleem peitub reeglite ülemäärases ranguses ja keerukuses või on oma osa ka hankijate ja pakkujate soovil ausa konkurentsi põhimõtetest mööda vaadata?

09.12.2010 Avalikustati korruptsiooni baromeeter

Rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva puhul 9.12.2010 avalikustas Transparency International #link2#, millega mõõdetakse inimeste hinnanguid korruptsioonile.

26.10.2010 Avalikustati korruptsiooni tajumise indeks 2010

2010. aasta korruptsiooni tajumise tabelis sai Eesti 10-pallisel skaalal 6,5 palli. See on 0,1 palli võrra kehvem tulemus kui eelmisel aastal, jäädes aga siiski indeksi veapiiridesse.

29.06.2010 Korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv on vähenenud

Justiitsministeeriumis äsjavalminud korruptsiooniuuringu kohaselt on viimase nelja aastaga toimunud positiivsed muutused inimeste hoiakutes ning vähenenud on ka isiklikult korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv.

Lehed