"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
30.12.2020

Valminud on korruptsioonivastase tegevuskava 2025 eelnõu

Koostöös korruptsiooniennetuse võrgustikuga koostas justiitsministeerium korruptsioonivastase tegevusekava 2021-2025. Tegevuskava on saadetud valitsusele heaks kiitimiseks.

Eestis on korruptsiooni ennetamisel juhindutud kolmest korruptsioonivastasest tegevuskavast, millest viimane kehtis perioodil 2013-2020.Uus korruptsioonivastase tegevuskava  eelnõu on ajendatud eesmärgist jätkata korruptsioonivastase poliitika elluviimist süsteemse kava alusel. Tegevuskava sisaldab olulisemaid tegevusi, mis aitavad kaasa korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele, suurendavad otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning toetavad uurimisasutuste uurimisvõimekust.

Tegevuskava hõlmab kaheksat suuremat teemat koos mitmete alategevustega:

  1. riigi tegevuse läbipaistvus, sh lobitegevus; korruptsioonivastase seaduse analüüs ja vajadusel muudatused, riigihanked ja toetused
  2. kohalike omavalitsuste tegevuse läbipaistvus, sh sisekontrollisüsteemid ning planeeringud ja ehitusload
  3. aus ärikeskkond
  4. teadlikkuse tõstmine
  5. teavitaja kaitse seaduse vastuvõtmine ja selle rakendamine
  6. riigi valdkondade läbipaistvus: keskkond, tervishoid, heaolu, sport
  7. korruptsiooni ja sellega seotud süütegude uurimine
  8. korruptsioonivastase poliitika mõju hindamine: valdkondlikud uuringud.

Tegevuskava täitmist koordineerib justiitsministeerium läbi korruptsiooniennetuse võrgustiku, kuhu iga ministeerium ja tegevuskava täitmise eest vastutav asutus määrab oma esindaja. Iga asutus vastutab tegevuskavas toodud oma tegevuste täitmise eest. Tegevus- ning programmipõhisele riigieelarvele üleminek on toonud kaasa seniste arengudokumentide arvu vähendamise, mistõttu on tegevuskava tegevused planeeritud ministeeriumide ja asutuste programmidesse. Ka tegevuste eelarvestamine peab toimuma läbi ministeeriumide programmide ning lisavahendeid käesoleva tegevuskavaga ei eraldata.

Valitsusse saadetud eelnõu on leitav siit.

Täpsem kontakt: mari-liis.soot@just.ee ja katlin.kruusmaa@just.ee.