"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
18.03.2010

Valitsus võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia aruande

Strateegia aruanne sisaldab ülevaadet strateegia täitmisest 2009. aastal ning strateegia tulemuslikkusest, mida hinnatakse korruptsiooniuuringute, statistika ning  Eestile antud rahvusvaheliste hinnangute alusel.

2009. aastaks plaanitud 29 tegevusest on täidetud 12 ja osaliselt täidetud 9 ning täitmata on 8 tegevust. Kokkuvõttes võib positiivseks pidada erasektori korruptsiooni vähendamiseks suunatud tegevusi, nagu ettevõtjatele suunatud seminar, leebusprogrammi rakendumist (mille edukust saab hinnata paari aasta pärast).  

Positiivne on ka spetsialiseerunud politseiuurijate ametisse nimetamine prefektuurides, tänu millele võib oodata senisest edukamat korruptsioonikuritegude lahendamist. Negatiivseks võib pidada mitme olulise uuringu ärajäämist rahalistel põhjustel (erasektori ja tervishoiu sektorit puudutavate) ning mitmete eelnõude menetlemise takerdumist Riigikogus (korruptsioonivastase seaduse eelnõu, liiklusseaduse eelnõu), mille vastuvõtmine on eelduseks paljude tegevuste täitmiseks (nt MHDde register, biomeetrilised identifitseerimisseadmed).

Eurobaromeetri uuringu järgi on sarnaselt eelmise aastaga 5%-lt Eesti elanikelt küsitud viimase 12 kuu jooksul altkäemaksu. Euroopa Liidu keskmine on võrreldes eelmise aastaga aga veidi tõusnud (8%-lt 9%-le). Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi väärtus 2009. aastal Eesti kohta oli 6,6, mis on samaväärne möödunud aastaga (2008. a samuti 6,6).

2009. aastal registreeriti 203 ametialast kuritegu, mis on 38% vähem võrreldes 2008. aastaga. Ametialased kuriteod moodustasid 1% kogu kuritegevusest. Kõige enam on korruptsioonikuritegude koguarvu mõjutanud pistise ning altkäemaksu kuritegude arvu  vähenemine (-118 kuritegu).

Aruandega saab tutvuda siin.