"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
21.10.2005

Korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO tunnustas Eesti edusamme

10-14.  oktoobril, 2005 a. Strasbourgis toimunud 25ndal korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO plenaaristungil tunnustati Eesti edusamme korruptsioonivastases võitluses ja kinnitati Eesti esimene hindamisaruanne, kuna Eesti oli täitnud kõik aastal 2003. GRECOlt saadud soovitused.

Esimese hindamise eesmärgiks oli anda riikidele hinnangud kolmes peamises küsimuses: korruptsioonikuritegude menetlemisega tegelevate asutuste toimimine, teatud ametikohtade immuunsuse vajalikkus ja uurijate spetsialiseerumine. GRECO viis Eestis hindamise läbi 2001. aastal, millele järgnes 2003. aastal  soovituste täitmisest aruandmine Eesti poolt.

2003. aastal oli Eestil täitmata veel kolm soovitust: korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamine, kohalike omavalitsuste kontrollisüsteemi tõhustamine ning Riigihangete Ameti rolli puudutavad probleemid. Plenaaristungil avaldati Eestile tunnustust korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamis eest, ent toodi siiski välja, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata ametnike teadlikkuse tõstmisele ja palgaskeemide ülevaatamisele. Positiivseks pidasid GRECO riigid ka Riigikontrolli seaduse muutmist, mis võimaldab Riigikontrollil kohalike omavalitsusi auditeerida. Kui siiani oli GRECO mures võimaliku poliitilise mõju üle Riigihangete Ametile, siis nüüd amet enam ise riigihankeid läbi ei vii ning seega on poliitilise mõju võimalus minimaalne. Tervitati ka uue riigihangete seaduse ettevalmistamist, mis peaks selgust tooma Riigihangete Ameti rolli vaidluste lahendajana ning järelevalvajana riigihangete üle.

Soovituste täitmise aruannet on võimalik lugeda CRECO koduleheküljel

Hetkel on käimas teisel hindamisrignil saadud soovtuste täitmine. Teise hindamisaruande soovituste täitmisest peab Eesti GRECO-le aru andma 2005. aasta detsembris. Teises hindamisvoorus keskenduti samuti kolmele peamisele teemale, milleks olid konfiskeerimine, avaliku halduse korruptsioon ning juriidiliste isikute vastutus. II ringi hindamisraport keskendus kolmele põhiteemale. Hindamise käigus tehti Eestile 15 soovitust.

Täpsemalt saab teise hindamisaruande soovitustest Eestile lugeda eesti keeles: CRECO II aruanne - Eestikeelne kokkuvõte

Nii I kui II ringi aruanded on võimalik leida CRECO koduleheküljel.

Ettevalmistamisel on ka GRECO kolmanda hindamisringi teemad ja metoodika. Kolmandas ringis hinnatakse riikide seadusi ja nende rakendamist poliitiliste parteide rahastamisel ning Eesti seaduste vastavust Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioonile, mille Eesti ratifitseeris 2001. aastal. Hindamine toimub ilmselt 2006. aastal.

GRECO  ehk Group of States Against Corruption on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, kuhu kuulub 38 riiki. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks.