"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
08.01.2013

GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks parlamendis ja õiguskaitses

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühendus GRECO hindas Eesti korruptsioonivastase tegevuse õigusliku raamistiku heaks ja andis täpsemaid soovitusi korruptsiooni ennetamiseks parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride seas.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul analüüsis GRECO neljandas hindamisvoorus korruptsiooni ennetamist parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas. „Kui varasemalt on GRECO pööranud suuremat tähelepanu kriminaalkaristustele, siis neljas hindamisvoor keskendus pigem pehmematele teemadele, nagu eetikaga seotud koolituste ja väärtuste arendamine. Seekordsel hindamisel anti Eestile näiteks soovitusi seoses eetikapõhimõtete, huvide konflikti regulatsiooni, huvide deklareerimise aga ka korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisega,“ lausus Pevkur.

„Parlamendiliikmete osas on näiteks antud soovitused üldjuhul parlamendi eneseregulatsiooni küsimus. Soovitused on seotud nii eetikaalaste juhiste koostamise, kui ka huvide konflikti regulatsiooni ja majanduslike huvide deklareerimisega. Kohtunike ja prokuröride osas toodi esile mitmeid kattuvaid ettepanekuid, nagu näiteks ametitegevuse kvaliteedi perioodiline hindamine, eetikale keskenduvate koolitusprogrammide või huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamiseks suunatud tegevuskavade väljatöötamine,“ sõnas justiitsminister.

GRECO (Group of States Against Corruption) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, millel on käesoleval hetkel 49 liikmesriiki. Eesti liitus GRECOga 1999. aastal.

GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks.

Hindamine toimub GRECO-s vastastikkuse hindamise põhimõttel.

Eesti vastas eelmise aasta alguses küsimustikule ning seejärel külastasid teiste riikide hindajad Eestit. Seejärel koostati hindamisaruanne ning toimus aruande kaitsmine ja soovituste andmine.

Eesti kaitses oma aruannet 2012. aasta detsembris Strasbourgis.

GRECO on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, mille eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Eestit esindab GRECO-s justiitsministeerium.

Eestikeelse kokkuvõttega antud soovitustest ning IV hindamisvooru raporti ingliskeelse versiooniga saab tutvuda siin.