"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
17.04.2015

Eesti on täielikult täitnud kümme ja osaliselt üheksa GRECO soovitust

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO andis Eestile 2012. aasta lõpus 19 soovitust seoses parlamendi liikmete, kohtunike ning prokuröride korruptsiooni ennetamisega. Värske raporti järgi on Eesti täies ulatuses täitnud kümme ja osaliselt üheksa soovitust.

GRECO andis kohtutele viis ning prokuratuurile ja parlamendile seitse korruptsiooni ennetamise soovitust.

Kohtunikele antud viiest GRECO soovitusest oli täielikult täidetud kolm ning osaliselt kaks. Täidetuks luges GRECO soovitused, mis puudutasid kohtunike ametitegevuse kvaliteedi hindamissüsteemi loomist, kohtunike huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamise tegevuskava väljatöötamist ning kohtunikueetika, huvide konflikti ja kingitustega seonduvate teemade koolitusprogrammi väljatöötamist. Osaliselt täidetuks loeti raportis kohtunike edutamisele objektiivsete kriteeriumide seadmist ja kohtunike huvide deklaratsioonide kontrollimist puudutavad ennetustegevused.

Prokuröride korruptsiooni ennetamise seitsmest soovitusest olid täielikult täidetud kuus. Need puudutasid prokuröride edutamisele objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide seadmist, regulaarse prokuröride ametitegevuse kvaliteedihindamise süsteemi loomist, eetikakoodeksi praktiliste näidetega täiendamist ning huvide konflikti ja korruptsiooniriskide vältimise tegevuskava väljatöötamist, samuti kingituste vastuvõtmist puudutava juhise loomist ning prokuröride huvide avalikustamise nõuete korruptsioonivastase seadusega kooskõlla viimist. Korruptsioonialaste koolitusprogrammide väljatöötamise soovitus loeti osaliselt täidetuks.

Parlamendi liikmetele suunatud soovitustest loeti täielikult täidetuks üks soovitus – uuringu läbiviimine, et näha, kas parlamendiliikmetele oleks vajalik huvide konflikti vältimiseks seada hilisemad töökohapiirangud. Kuus soovitust loeti osaliselt täidetuks. Täiendamist vajavate tegevustena on raportis välja toodud vajadus vastu võtta reeglid selle kohta, kuidas parlamendi liikmed suhtlevad lobistide jt kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada. Kuigi GRECO hindas Riigikogu liikmete käitumisjuhiste vastuvõtmist, ei peetud piisavaks selle järelevalve- ning sanktsioonide mehhanismi, milleks on ka näiteks Riigikogu poolt rikkumise osas seisukoha võtmine. Osaliselt täidetuks loeti ka huvide konflikti juhise koostamine, mis vajab praktilisi näiteid ja üksikasjalikke juhiseid, samuti tuleb jätkata kingituste vastuvõtmisega seotud organisatsioonisiseste reeglite koostamisega. Ära märgiti ka vajadus huvide konfliktiga seotud konsultatsioonide ja teadlikkuse tõstmise tõhustamise järele parlamendiliikmete seas.