"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
03.10.2013

Alates 03.10.2013 kehtib uus korruptsioonivastane strateegia aastani 2020

Valitsus kinnitas 03.10.2013 uue korruptsioonivastse strateegia. Strateegia eesmärkideks on edendada teadlikkust korruptsioonist, suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni.

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks keskendutakse kolmele sihtrühmale: nö tavainimestele, eelkõige venekeelsele elanikkonnale, avalikule sektorile ja erasektorile.

Otsuste läbipaistvuse suurendamiseks keskendutakse eelkõige järgmistele meetmetele: (1) õigusloome ja poliitilise otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamine; (2) omavalistuste finantstehingutes ja töökorralduse läbipaistvuse suurendamine; (3) riigiasutuste tegevuse läbipaistvuse tagamine ja korruptsiooni ennetava kultuuri toetamine; (4) riigihangete läbipaistvuse suurendamine; (5) toetuse andmise otsuste läbipaistvuse suurendamine; (6) korruptsiooni ja mõjutamise ärahoidmine õiguskaitse- ja riigikaitseasutustes  ning kohtutes; (7) tervishoiu läbipaistvuse suurendamine.

Uurimisasutuste uurimisvõimekuse arendamiseks ja julgeolekut ohustava korruptsiooni ärahoidmiseks keskendutakse riskianalüüsile ning pädevate uurijate tööle võtmisele, samuti menetlemise kvaliteedi tõstmisele uurimisasutustes ja prokuratuuris.

Strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium. Strateegias kavandatud tegevuste elluviimisest ülevaate saamiseks hinnatakse selle täitmise seisu jooksvalt. Selleks luuakse korruptsioonivastased valdkonnapõhised võrgustikud (nt õiguskaitseaustuste võrgustik, tervishoiuvaldkonna võrgustik) ja määratakse ministeeriumides korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik.

Strateegia maksumuseks kujuneb viie aasta jooksul (eelarve prognoos on tehtud kuni 2017 a) esialgsete prognooside kohaselt ca 6,1 miljonit eurot.

Korruptsioonivastane strateegia 2013-2020

Strateegia rakendusplaan