"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Euroopa Nõukogu konventsioon korruptsiooni tsiviilõiguslike aspektide kohta

Ratifitseeritud: 08.12.2000 (RT II 2000, 27, 164)

Kokkuvõte

Konventsiooni näol on tegu katsega sätestada tsiviilõiguse küsimusi ja tagada ohvrile hüvituse maksmine tsiviilmenetluse kaudu. Konventsioon jaguneb kolmeks (riiklikud meetmed, rahvusvaheline koostöö ja järelevalve ning lõppsätted) ning käsitleb järgmisi küsimusi:

  • kahju hüvitamine;
  • korruptsiooniohvrite määratlus;
  • tõendamise ja tõendite küsimus ning põhjuslik seos teo ja kahju vahel;
  • ebaseaduslike maksete rahalised aspektid ning nende suhe konkurentsi moonutamisse;
  • lepingute kehtivus;
  • audiitorite roll;
  • korruptsioonist teatanud töötajate kaitse.

Konventsiooni valmistas ette Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane grupp GRECO 1999. aastal ning see jõustus 2003. aastal pärast 14 riigi ratifitseerimisotsust. Konventsiooniga on ühinenud või ratifitseerinud 28 riiki.

Konventsiooni tekst eesti keeles

Konventsiooni seletuskiri eesti keeles

Konventsiooni tekst inglise keeles

Konventsiooni seletuskiri inglise keeles

Konventsiooni ratifitseerinud riikide nimekiri