"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Altkäemaksu/pistise deklareerimine

Tulumaksuseadus ei luba ettevõtlustulust maha arvata pistist ja altkäemaksu, vaid need tuleb deklareerida. Selline säte on paljudes ettevõtjates ja teistes inimestes tekitanud imestust, kuna ei suudeta uskuda, et keegi hakkaks altkäemaksuks või pistiseks kulunud summat deklareerima. Seetõttu vajab sätte sisu selgitamist.

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD soovitab riikidel rakendada põhimõtet, et ettevõtlusega seotud kuluks ei loeta väljamakseid, mis on seotud süüteo toimepanemisega. Sätte eesmärk ei ole altkäemaksu või pistise andmist tuvastada, vaid kohustada ettevõtjat deklareerima altkäemaks/pistis, mille maksmise kohus on tuvastanud. Tulumaksuseaduse § 34 punkt 11 sätestab, et altkäemaksu ega pistist ei tohi ettevõtlustulust maha arvata. Seetõttu peab juriidiline isik need deklareerima nagu kõik muud ettevõtlusega mitteseotud kulud ning tasuma tulumaksu; füüsilisest isikust ettevõtja aga ei saa antud altkäemaksu või pistise võrra vähendada oma maksustatavat ettevõtlustulu. Kui ettevõte arvestab ettevõtlusega seotud kulude hulka kulud, mis tegelikult ei ole seotud tema ettevõtlusega, siis peab ta vea tegemisel korrigeerima deklaratsiooni ning tasuma tähtajaks mittetasutud tulumaksult intressi. Juhul kui vea avastab hiljem Maksu- ja Tolliamet, siis peab maksukohustuslane arvestama ka suure summa intresside tasumisega. Seega on antud säte praktikas rakendatav, kui kohus on altkäemaksu/pistise maksmise tuvastanud.

Segadust tekitab ka riikide maksusüsteemide erinevus. Enamikus OECD riikides maksustatakse äriühingu kasum selle teenimisel ning enne maksustamist lubatakse sellest maha arvata ettevõtluse jaoks vajalikud kulutused. Eestis aga ei maksustata äriühingute kasumit mitte selle teenimisel, vaid jaotamisel (dividendidena või muus vormis) ning lisaks maksustatakse kõik ettevõtlusega mitteseotud kulutused. Ka kõik ettevõtlusega seotud kulud peavad maksustamise vältimiseks olema dokumentaalselt tõendatud. Samasugune nõue kehtib ka füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Siin on võimalik tutvuda altkäemaksu/pistisega seotud maksu mahaarvamise põhimõtetega teistes riikides.