"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Töökoha vahetus: järelvalvatava juurde tööle

Mis see on?

Ametnik ei või 1 aasta jooksul saada osanikuks või juhtumis- v kontrollorgani liikmeks sellises ettevõttes, kelle üle ta viimase aasta jooksul teostas vahetult või püsivalt  järelevalvet.  Erandjuhul võib kohaliku omavalitsuse üksuse suurust, ametikohtade eripära või esitatavatele nõuetele vastavate isikute vähesust arvestades anda loa ametisse nimetamise õigust omav isik. Erandlik luba antakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. NB! Piirang puudutab vaid ametnikke, ning vaid juhtumeid, kus järelevalvet teostati vahetult ja püsivalt (st et ei ole suvaline ühekordne järelevalvetoiming, vaid süsteemne tegevus).

Ministeeriumi osakonnajuhataja saab muuseumijuhiks

Ministeeriumi osakonnajuhataja kandideerib muuseumi direktori ametikohale ja võidab konkursi. Ministeeriumi teenistujana on ta kokkuleppel vahetu juhiga  asendanud üksikutel juhtudel ja ühekordsete ülesannete raames teise osakonna juhatajat, kelle ülesannete hulka kuulus muu hulgas järelevalve kõnealuse muuseumi tegevuse üle. Ühtegi otsest järelevalvetoimingut muuseumi juhiks kandideerinud osakonnajuhataja muuseumi üle ei teinud.

Võib

Kirjeldatud juhtumist ilmneb, et muuseumi juhiks kandideerinud osakonnajuhataja on muuseumide järelevalvega tegelenud üksikutel juhtudel, teise osakonna juhatajat asendades. Kuna osakonnajuhataja muuseumi üle vahetut ja alalist järelevalvet ei teinud, on huvide konflikti tekkimine ebatõenäoline ning endine ametnik võib muuseumi juhatajana tööle asuda.

Ministeeriumi osakonnajuhatajast saab riigi osalusega äriühingu juht

Ministeeriumi osakonnajuhataja soovib tööle asuda riigi osalusega äriühingu juhtorganis. Ministeeriumis töötades kuulus osakonnajuhataja riigipoolse esindajana äriühingu nõukogusse. Nõukogu töös on osakonnajuhataja reaalselt osalenud äriühingu tegevust puudutavate otsuste tegemises.

Ei või

Arvestades seda, et osakonnajuhataja on kuulunud riigi osalusega äriühingu nõukogusse, võib arvata, et ta on osalenud äriühingu tööd puudutavate otsuste tegemisel. Piirangu eesmärk on välistada olukord, kus ametiisik otsustab äriühinguga seotud asju ning seejärel asub ise ette valmistatud otsuseid ellu viima. 

Endine MTÜ projektijuht asub tööle järelevalvet teostavasse riigiasutusse

MTÜ viib ellu projekti, mida rahastatakse osaliselt ministeeriumi eelarvest, ning ministeerium vastutab ka projekti järelevalve eest. Projektijuht lõpetab projekti kestel oma töösuhte MTÜs ja kandideerib avalikul konkursil ministeeriumi järelevalveametniku ametikohale. Uus ametikoht on osakonnas, mis valvab ka tema endise MTÜ projekti üle.

Võib

Kuigi seadused juhtumis kirjeldatud pöördukse efekti ei reguleeri (erinevalt avalikust sektorist erasektorisse liikumisest), võib MTÜ projektijuht ministeeriumi küll tööle kandideerida, ent ta ei tohiks valituks osutudes selle projekti elluviimise ja rahastamise küsimustega tegelda. Ta ei saaks olla MTÜ projekti suhtes erapooletu ja objektiivne. Kui tema tööülesanded peaksid puudutama otseselt seda MTÜd, kus ta projektijuht oli, siis tuleks projekti järelevalvajaks määrata asendaja.