"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Tehingud iseendaga ehk toimingupiirangute rikkumine

Kes on seotud isik?

Kohtutäitur müüb võlgnike vara oma lähisugulastele

Kohtutäitur korraldab enampakkumised, milles osaleb tema lähisugulasega seotud firma. Kahel enampakkumisel osutub ainsaks pakkujaks äriühing, mille juhatuse esimees on kohtutäituri isa. Kolmel enampakkumisel osalevad ka konkureerivad firmad, kuid edukaks osutub kohtutäituri isaga seotud ettevõte.

Ei või

Tegu on toimingupiirangu ja kohtutäituri ametikohustuse rikkumisega. Täitemenetluse seadustiku paragrahvi 9 lõike 11 kohaselt peab kohtutäitur ennast taandama, kui menetlusosaliseks või täitetoimingust kasusaajaks on tema lähikondlane.

Kohtutäitur ei tohi tekitada kahtlust oma aususes ja nii kogu kohtutäituri institutsiooni usaldusväärsuses. Tehingut ei tohiks teha ka siis, kui teisi pakkujaid peale lähisugulastega seotud ettevõtete ei ole ning asi tuleb teisele täiturile anda või teha uus pakkumine.

Linnavolikogu liige osaleb teenuste vähempakkumisel

50 000 elanikuga omavalitsuse volikogu liige on tänavapuhastustöid osutava ettevõtte omanik. Ta otsustab oma ettevõttega osaleda sama omavalitsuse vähempakkumisel lumetõrjetööde leidmiseks.

Võib

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 17 lõige 5 näeb ette, et volikogu liige ei tohi osa võtta sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt. Põhimõtteliselt on ametiisikul keelatud teha toimingut või otsust, kui see tehakse ametiisiku enda suhtes ja ametiisik on teadlik temaga seotud isiku huvidest.

Linnavolikogu liikme ettevõte võib küll tänavapuhastustööde teostaja valimiseks suunatud vähempakkumisel osaleda, kuid volikogu liige ei tohi huvide konflikti vältimise eesmärgil kuuluda pakkumuste hindamise komisjoni ega teha otsust eduka pakkuja väljakuulutamise kohta. Ta peab ennast volikogu liikmena taandama kõigist otsustest, mis on seotud tema ettevõtte pakkumisega. Eeldusel, et tema ettevõtte pakkumus osutub edukaks, peab isik end volikogu liikmena ka edaspidi tema ettevõtte teostatud tänavapuhastustöödega seotud otsustest taandama. Lisaks peab volikogu liikme taandamine olema kirjalikult fikseeritud volikogu koosolekute protokollides, mille raames on arutatud tema ettevõttega seotud küsimusi.

Gümnaasiumi direktori tehingud oma pojaga

Gümnaasiumi direktori poeg on mööblifirma juhatuse liige ja osanik. Perekondlikul üritusel mainib koolidirektor, et koolis algab peatselt remont, mille käigus on plaanis osta ruumidesse 5 000 euro eest uued riiulid. Poeg pakub välja, et ettevõtte juhina saab ta koolile pakkuda 30% allahindlust. Direktor külastab ka teisi mööblifirmasid ja veendub, et turuhind on märksa kõrgem. Seetõttu loobub direktor konkureerivate pakkumiste võtmisest ja esitab poja ettevõttele tellimuse 20 riiuli ostmiseks.

 

Ei või

Direktori tehing oma poja osalusega mööblifirmaga on tehing iseendaga ning on seega toimingupiirangu rikkumine ja kätkeb huvide konflikti, Otsustades koolidirektorina ja ametiisikuna tellida koolimööblit poja ettevõttest, mõjutab ta tehingu kaudu otseselt poja ettevõtte majandushuve.

Linna äriühingu juhatuse liige rendib äriühingu nimel autot abikaasa isalt

Linnavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse liige sõlmib äriühingu nimel rendilepingu sõiduauto kasutamiseks. Auto renditakse  ettevõttelt, mille omanikuks on linnavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse liikme äi.

Ei või

Abikaasa isa on ametiisikule seotud isikuks. Ametiisikul on seotud isikutega tehingud keelatud, sest need sisaldavad huvide konflikti. Seega ei tohi linna osalusega äriühingu juhatuse liige äriühingule juhatuse esimehe äia ettevõttelt ametiautot rentida.

Vallavanem kinnitab äriühingu arveid, olles selle osanik ja juhatuse liige

Vallavanem kinnitab oma allkirjaga äriühingu kolm arvet vallavalitsusele kujundustööde eest. Selles ettevõttes on vallavanem nii osanik kui ka juhatuse liige. Teisi hinnapakkumisi ei võetud. Samuti ei sõlminud vallavalitsus äriühinguga arvetel märgitud tööde tegemiseks lepingut, sest vallavalitsus pidas tööde maksumust väikseks. Enne arvete esitamist vallavanemale on need viseerinud ka kantselei juhataja ja raamatupidaja. 

Ei või

Olukord, kus vallavanem tellib enda ettevõttelt kujundustöid ja allkirjastab hiljem arveid, on iseendaga sõlmitud tehing ja sisaldab huvide konflikti, sest vallavanema kohustus omavalitsuse eelarve juhtimisel vastandub kujundusettevõtte juhi ja osaniku huviga suurendada ettevõtte kasumit.

Vallavanem võinuks osaleda hankekonkursil, kui hange olnuks avalik ning vallavanem ei oleks ise hankekomisjoni kuulunud ega mõjutanud komisjoni otsust muud moodi. Ka hiljem, osutudes võitjaks, peab vallavanem taandama ennast kõigist oma ettevõttega seotud otsustest. Vallavanema pädevust arvestades võib selline töökorraldus küll keeruliseks kujuneda, kuid põhimõtteliselt saab volikogu määrata valla esindajaks selles tehingus ka kellegi teise.

Vallavanema väimees osaleb valla korraldatud hankel

Ettevõtte juhatuse liige on vallavanema väimees. Ettevõte osaleb valla hankel ja võidab.

Ei või

Kuigi formaalselt ei ole väimees „seotud isik“ korruptsioonivastase seaduse mõttes – vastasel juhul tuleks kohaldada toimingupiirangut ja vallavanema taandamiskohustus oleks ilmne – tuleb kaaluda ka muid argumente. Näiteks, kas väimees on vallavanemaga samas majapidamises; kas vallavanemat ja väimeest seob majanduslik või muu sõltuvussuhe. Samuti tuleb silmas pidada, et vallavanemal on tulenevalt korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 punktist 3 keelatud otsuse või toimingu tegemine, kui ta on teadlik muust korruptsiooniohust (nt väimees osaleb vallavanema kodu remondi korraldamisel või puhkab vallavanem väimehe suvilas).

Igal juhul tuleks korraldada asjaajamine nii, et hankega seotud toimingud teeks vallavalitsus täies koosseisus ja vallavanem taandaks ennast nende toimingute tegemisest.

Volikogu liige osaleb ennast puudutavas otsuses

Maavalitsuse menetluses on maaüksuste kasutusvaldusesse andmise toimikud. Viiel juhul on otsusega maaüksuste kasutusvaldusesse saajaks kinnitatud volikogu esimees. Otsuste juurde lisatud materjalidest selgub, et volikogu esimees on end taandanud teda puudutava päevakorrapunkti arutamisest, kuid ta on volikogu otsuse allkirjastanud. Otsusega kinnitatakse volikogu liige eraisikuna kasutusvaldusesse saajate nimekirja.

Ei või

Volikogu esimehel on eraisikuna isiklik huvi otsuse tulemuse vastu. Seega käitus volikogu esimees õigesti nimetatud päevakorrapunkti arutelust taandades, ent otsust allkirjastades käitus ta valesti. Volikogu esimehe allkirjastatud koosoleku otsus võib jätta mulje tema osalusest ja otsustusprotsessi mõjutamisest. Selliste otsuste vastuvõtmiseks, sh allkirjastamiseks, tuleks volikogu töökorras ette näha võimalus asendada või taandada.

Toetusskeemi juhtkomisjoni kuuluv ametnik osaleb projekti elluviimises

Ministeeriumi ametnik on esitanud vahetule juhile avalduse, et osaleda kõrvaltegevusena eksperdina Euroopa Liidu toetuse raames koostatava projektitaotluse pakkumuses. Projektis eksperdina osalemine hõlmab ühes koolitusmoodulis kahetunnise loengu pidamist. Ametnik ei ole pakkumise teinud konsultatsioonifirma töötaja, vaid osaleb projektis ühekordse tegevuse raames. Eksperdile on ette nähtud töötasu ning ametniku osalus eksperdina ei ole seotud tema ülesannetega ametijuhendi järgi. Samas on ministeeriumi ametnik nimetatud sama projektiskeemi juhtkomisjoni liikmeks, kes osaleb taotluste hindamisel. Projekti juhtkomisjoni kuulub seitse liiget.

Võib

Juhtkomisjoni kuuluva ametniku roll seisneks selle projekti käigus ühe loengu pidamises ning ametnikul puudub alaline töösuhe projekti elluviimise eest vastutava konsultatsioonifirmaga.  Kirjeldatud juhtumis võib ametnik võib küll projekti elluviimises osaleda, kuid huvide konflikti vältimiseks peab ta ennast taandama selle projekti hindamisest, milles ta ise eksperdina osaleb. Oma projekti ei saa ametnik hinnata objektiivselt ja samuti otsustaks ta seeläbi oma töötasu üle.

Hinnang olukorrale oleks erinev, kui ametnik töötaks kõrvaltegevuse vormis alaliselt projektitaotluste koostamises osaleva ettevõtte heaks. Sellisel juhul ei tohiks ametnik osaleda projektiskeemi juhtkomisjonis, sest tema huvi konsultatsioonifirma töötajana vastanduks projektiskeemi juhtkomisjoni liikme objektiivsuse ja sõltumatuse nõudega. Samuti saaks konsultatsioonifirma heaks töötav juhtkomisjoni liige informatsiooni konkurentide tehtud pakkumuste kohta, mis looks talle põhjendamatu konkurentsieelise.

IT spetsialist osaleb elukaaslasega seotud ettevõtte hanke ettevalmistamises

Ministeeriumi hallatava asutuse töötaja ülesandeks on anda ministeeriumile nõu IT projektides ning muuhulgas tegeleda IT hangetega. Tema elukaaslane töötab IT ettevõttes ning omab seal ka aktsiaid 25% ulatuses. IT hankes osaleb ka elukaaslase ettevõte ning sellega seoses tuleb tal suhelda elukaaslase ettevõtte töötajatega.

Ei või

Osalemine sellise hanke ettevalmistamisel ning läbirääkimistel ei oleks erapooletu, sest firma võidu korral mõjutaks perekonna majanduslikku seisu – firma saab suurema käibe ning eeldatavalt omanikud ka kasumit. Sisuliselt ei ole vahet, kas tegemist on seadusliku abikaasa või elukaaslasega, vaid tegemist on kahe omavahel seotud isikuga.