"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Koolitamine

Mis see on?

Üldine reegel on see, et ametnik ei tohi saada tulu kõrvaltegevuse eest, kui sama tegevus kuulub tema teenistusülesannete hulka. Keeldu ei kohaldata haridusasutuses toimuva teadusliku ja pedagoogilise tegevuse suhtes, kui ametnik on teavitanud sellest asutuse juhti. Näiteks kui koolitustegevus on ametniku ametijuhendis sisalduv ja teenistusülesannetega vahetult seotud tegevus, siis tuleb koolitusi korraldada põhipalga eest (nt eelnõu koostanud ametnik ei peaks seda tutvustama lisatasu eest). Sageli on ametijuhendites sätestatud ametniku kohustus tutvustada oma töövaldkonda või inspektorite kohustus levitada oma valdkonna ohutusalast teavet, mis eeldab koolitus- ja teavitustegevust põhipalga eest. Teisest küljest tekitavad sellised koolitused ametnikele väga suure koormuse ning põhiülesannetega tegelemiseks ei pruugi aega jääda. Üks lahendus on asutuseväliste koolitajate koolitamine: õpetatakse välja eksperdid, kes hakkavad korraldama valdkonna koolitusi.

Kui koolitus- ja teavitustegevus on ametnikule lisatöö, mis ei kajastu tema ametijuhendis ja põhipalgas, siis otsustab ametniku vahetu juht, kas sellise ülesande täitmise eest makstakse lisatasu, vähendatakse teisi teenistusülesandeid vms. See sõltub näiteks koolitustegevusega kaasnevast lisakoormusest ning sellest, kas ametnikku on vaja ja võimalik asendada.

Ministeeriumiametniku tasuline koolitus oma töövaldkonnaga seotud teemadel

 

Konsultatsiooniettevõte korraldab seminari, et tutvustada äsja jõustunud õigusakti, kutsudes esinejaks ministeeriumiametniku, kes oli seaduseelnõu ettevalmistamise põhivastutaja. Selle valdkonna õigusloome väljatöötamine ja tutvustamine kuulub tema ülesannete hulka ametijuhendi järgi. Konsultatsioonifirma sõlmib ametnikuga töövõtulepingu ja maksab selle eest tasu. Seminar toimub töö ajal, ametnik ei vormista end seminari ajaks puhkusele.

Ei või

Valdkonna õigusloome väljatöötamine ja tutvustamine on ametniku teenistuskohustus ametijuhendi järgi. Ametnik saab ametiülesande täitmise eest palka, mistap ei tohiks sellise koolitustegevuse eest tasu võtta. Raha vastu võttes saab ametnik topelttasu, kuivõrd seminar toimub töö ajal.

Tööinspektor koolitab tasu eest ettevõtjaid

 

Ettevõte kutsub inspektori-töötervishoiuspetsialisti nõustama töötervishoiu teemadel ja on valmis selle eest maksma. Üritus toimub ametniku töövälisel ajal, samas ei ole ettevõtete nõustamistegevus ametniku ametijuhendis reguleeritud. Nõustamisel kasutab ametnik tööalaseid teadmisi.

Ei või

Inspektor-töötervishoiuspetsialist ei tohiks sellise nõustamise eest tasu vastu võtta kahel põhjusel:

 

1. Kuigi ametijuhendis pole teenistusülesannete sisu täpsustatud, on inspektori-töötervishoiuspetsialisti tööülesanne eeldatavasti ka täiendada ettevõtjate teadmisi valdkonna nõuetest, sh neid aeg-ajalt koolitades või nõustades. Seega on tegu ametniku põhiülesandega vahetult seotud ülesandega ning seda peaks täitma põhipalga eest.

2. Tasulise koolitusega võib kaasneda huvide konflikt näiteks juhul, kui ametnik teeb ettevõtte üle järelevalvet ja pigistab silma kinni ettevõtte puuduste ees, sest teab, et koolitusega kaasneb ka tasu. Sellisel juhul võib tasu käsitleda korruptiivse tuluna.

Ministeeriumi juristi tasulised lilleseadekursused

 

Ministeeriumis juristina tegutsev ametnik on pikka aega tegelnud lilleseadega ja soovib nädalavahetustel korraldada huvikoolis lilleseadekursusi. Huvikool tahab sõlmida temaga sügis- ja kevadsemestriks töölepingu, mis sisaldab ka töötasu.

Võib

Lilleseadekursuste korraldamist võib käsitleda ametniku kõrvaltegevusena, mis ei ole seotud ametniku teenistusülesannetega. Võib eeldada, et nädalavahetuste lilleseadekursused ei takista juristina tegutseval ametnikul teenistusülesandeid täitmast, ei tekita huvide konflikti ega kahjusta ministeeriumi mainet. Seega: kui ülemus on asjaga kursis, on nii kõrvaltegevus kui ka selle eest tasu võtmine lubatud. Kui kursused ei toimu nädalavahetusel, peaks ametnik ennast selleks ajaks põhitöölt puhkusele vormistama.