"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Kasulikku omavalitsustele huvide konflikti vältimiseks

Kasulikke linke Eesti omavalitsustele korruptsiooniteemaliste juhiste ja koolituste teemal. 

Sisekontrolli loomise ja korruptsiooni ennetamise juhis omavalitsustele

Juhend on abivahend kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogu liikmetele, vallavanemale või linnapeale ning valla- või linnavalitsuse liikmetele, ametnikele ja töötajatele sisekontrollisüsteemi üldiste põhimõtete kujundamiseks, et ennetada korruptsiooni. See sisaldab  nõuandeid, millele sisekontroll peaks tähelepanu pöörama ja kuidas toimima. Näiteks kuidas vältida korruptsiooni või ennetada olukorda, kus ametiisik kasutab rahvamaja või muid omavalitsuse ruume eratarbeks või ametiisikuga seotud spordiklubi kasutab kooli võimlat hinnakirjaväliselt tasuta. Juhis ütleb, et tuleb arvestada, et omavalitsusele kuuluvad ruumid on osa omavalitsuse varast ja neid tuleb kasutada eesmärgipäraselt, säästlikult ja tõhusalt. Sisekontrollisüsteemi osaks oleks kehtestada omavalitsuse ruumide kasutamise kord, milles on reguleeritud, kellel ja mis tingimustel on õigus omavalitsuse ruume (sh hallatavate asutuste ruume, nt kooli aula, spordisaal, kultuurimaja saal, rahvamaja jne) kasutada ja rentida (nt kas ruume tohib kasutada vaid KOV asutus või ka eraisikud, tasudes selle eest korra kohaselt. Mil viisil ja kes tegeleb omavalitsuse ruumide broneerimisega välistele isikutele.Tagada tuleb kõigile samaväärsetele toimijatele (nt MTÜ-d, ühingud, klubid, kollektiivid, erakonnad, valimisliidud vms) võrdväärsed ruumide kasutamise võimalused.

Sisekontrollisüsteemi loomise ja korruptsiooni ennetamise juhis omavalitsustele

Huvide konflikti vältimise käsiraamat volikogudele

Voldiku eesmärk on aidata omavalitsustel lahendada huvide konflikti olukordi. Voldikust leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Voldikus on iga olukorra kirjelduse juurde lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. Voldiku koostamisel on lähtutud soovist suurendada kohalike omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste teadlikkust huvide konflikti olukordadest.

Erinevalt korruptsioonivastase seaduse formaalsetest lahendustest on voldikus toodud lahendused soovituslikud, mitte siduvad käitumisreeglid. Voldiku koostamisel arvestati nii õigusaktides seatud piirangute kui ka avalikule teenistusele omaste väärtustega laiemalt.

Voldik valmis justiitsministeeriumi, Tartu linnavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti, rahandusministeeriumi ning riigikontrolli koostöös.

Huvide konflikti käsiraamat volikogudele