"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga

Juhised ettevõtetele korruptsiooniriskide juhtimiseks

A Guide for Anti-Corruption Risk AssessmentOECD ingliskeelsed juhised korruptsioonist tulenevate äririskide vähendamiseks

Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance

Korruptsioonivastase võitluse seisukohalt on äärmiselt ohtlik, kui korruptsiooni suhtutakse ükskõikselt või selle probleemi olemasolu eitatakse. OECD on leidnud, et Eesti ettevõtjate ja laiemalt kogu elanikkonna teadlikkus keelust maksta altkäemaksu välisriigi ametiisikule on kehv. Ei teata, et altkäemaksu maksmine välisriigi ametiisikule on Eestis kuriteona karistatav ka juhul, kui altkäemaksu maksmise paigas selline säte puudub või seda ei rakendata.

Veebilehel on toodud täpsemad juhised ettevõtjatele ja diplomaatidele välisriigis toime pandava korruptsiooniga võitlemiseks.

Kolm peamist põhimõtet korruptsiooniga võitlemiseks on:

  1. Ettevõtte esindajate ja töötajatega suhtlemisel tuleb ettevõtte juhtidel tähelepanu juhtida altkäemaksu andmise ebaseaduslikkusele, seda ka väljaspool Eestit (nt koolitused, teavitamine personali värbamisel, lähetusse saatmisel jne).
  2. Ettevõttes ja ettevõtete vahelises suhtluses tuleb lähtuda eetilisest ja ausast äripidamisest ning rakendada sellele kaasa aitavaid meetmeid (nt eetikakoodeksid koos rakendusmehhanismiga, korruptsioonist teavitajate kaitse jne).
  3. Korruptsioonijuhtumite ilmnemisel tuleb vastav info edastada politseile või prokuratuurile. Igaühel on kohustus teatada teise isiku poolt toimepandud esimese astme kuriteost ja mitte seda varjata. Karistusseadustiku kohaselt toob nende kohustuste täitmata jätmine kaasa rahalise karistuse või koguni viieaastase vangistuse.